Xem lại các trận đấu WDCS B Bậc Vàng tháng 06 tuần 03

1. Game Thái Nguyên vs Nha Trang Robber - Game 1

 

2. Game Thái Nguyên vs Nha Trang Robber - Game 2

 

3.TGA eSports vs Hà Nội Snow Ball 

 

4. Sài Gòn JG eSports vs Hà Nội Viking Gaming 

 

5. Nha Trang Robber vs Đà Nẵng HolyBlood - Game 1

 

6. Nha Trang Robber vs Đà Nẵng HolyBlood - Game 2

 

7. Nha Trang Robber vs Đà Nẵng HolyBlood - Game 3

 

7. Hà Nội SnowBall vs Đà Nẵng HolyBlood - Game 1

 

8. Hà Nội SnowBall vs Đà Nẵng HolyBlood - Game 2