Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

TEAM EDWARD

Mô tả:

D

Đội trưởng:

012340az

Tên viết tắt:

EDGAa

Ngày thành lập:

21 tháng 04 năm 2020

Yahoo:

A

Danh sách thành viên chính:

012340az

Slogan:

TEAM EDWARD

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

00327153885

Danh sách game thủ chờ duyệt:

---