Hồ sơ và thông tin đăng ký Đội/ Vận động viên

Hồ sơ yêu cầu đăng ký Đội/ Vận động viên:

Hồ sơ đăng ký tham gia sự kiện

Hồ sơ và thông tin đăng ký bổ sung/ chuyển nhượng/ thay đổi trạng thái thành viên

Hồ sơ yêu cầu đăng ký thông tin bổ sung/ chuyển nhượng/ thay đổi trạng thái thành viên: