MDCS Mùa Hè 2016 - xem lại các trận đấu tuần 8

SAJ vs HSH [Ván 1]

 

SAJ vs HSH [Ván 2]

 

CR vs ZM [Ván 1]

 

CR vs ZM [Ván 2]

 

HAT vs MNF [Ván 1]

HAT vs MNF [Ván 2]

ZM vs SAJ [Ván 1]

ZM vs SAJ [Ván 2]

HSH vs HSR [Ván 1]

HSH vs HSR [Ván 2]

APU vs CR [Ván 1]

 

APU vs CR [Ván 2]

269 vs GBM [Ván 1]

269 vs GBM [Ván 2]

HSR vs CR [Ván 1]

HSR vs CR [Ván 2]

HSH vs MNF [Ván 1]

HSH vs MNF [Ván 2]