MDCS Mùa Hè 2016 - xem lại các trận đấu tuần 6

HSH vs 269 [Ván 1]

 

HSH vs 269 [Ván 2]

 

SGM vs APU [Ván 1]

 

SGM vs APU [Ván 2]

 

CR vs MNF [Ván 1]

CR vs MNF [Ván 2]

HSR vs BM [Ván 1]

HSR vs BM [Ván 2]

HSH vs APU [Ván 1]

HSH vs APU [Ván 2]

HAT vs CR [Ván 1]

 

HAT vs CR [Ván 2]

269 vs SAJ [Ván 1]

269 vs SAJ [Ván 2]

MNF vs BM [Ván 1]

MNF vs BM [Ván 2]

SGM vs HSR [Ván 1]

SGM vs HSR [Ván 2]