MDCS Mùa Hè 2016 - xem lại các trận đấu tuần 5

HSH vs BM [Ván 1]

 

HSH vs BM [Ván 2]

 

MNF vs SGM [Ván 1]

 

MNF vs SGM [Ván 2]

 

CR vs SAJ [Ván 1]

CR vs SAJ [Ván 2]

APU vs HAT [Ván 1]

APU vs HAT [Ván 2]

CR vs SGM [Ván 1]

CR vs SGM [Ván 2]

269 vs HSR [Ván 1]

 

269 vs HSR [Ván 2]

SAJ vs HSH [Ván 1]

SAJ vs HSH [Ván 2]

MNF vs 269 [Ván 1]

MNF vs 269 [Ván 2]

HSR vs HAT [Ván 1]

HSR vs HAT [Ván 2]