Tên đội Tên viết tắt Khu vực Thành viên Giải tham gia Gửi đề nghị
Quỷ Nhỏ 2019 TP Hồ Chí Minh 1 ---
we are the champion WATC Hà Nội 1 ---
Frozen Phoenix FPX TP Hồ Chí Minh 1 ---
Ngao Ngáo Ngơ IOI Đông Bắc 1 ---
Funny Squad FUS Đông Bắc 1 ---
Ao Làng FC FCAL Tây Bắc 1 ---
Grim Soul GMSL Hà Nội 1 ---
Fangs Of Wolf FOFW Tây Nam 1 ---
Ha Noi Academy HNAz Hà Nội 1 ---
SG Darknesss SGG1 TP Hồ Chí Minh 1 ---
GoToSleep GTSP TP Hồ Chí Minh 1 ---
The Guardian TheGA TP Hồ Chí Minh 1 ---
Empty Team EPY TP Hồ Chí Minh 3 ---
Chăn Nuôi50C CN50C Miền Trung 1 ---
Anti Cancer Eco WACE TP Hồ Chí Minh 1 ---
PKT Schoo TP Hồ Chí Minh 1 ---
kkkk y7u Đông Bắc 1 ---
Net Like NLike TP Hồ Chí Minh 1 ---
TEAM COLOR TCLR TP Hồ Chí Minh 1 ---
Điện Công Ngiệp2 ĐCN2 Đông Bắc 1 ---