Tên đội Tên viết tắt Khu vực Thành viên Giải tham gia Gửi đề nghị
Jiquika JQK Hà Nội 5 ---
ChipTB Chip Đông Bắc 1 ---
Call Of Duty CoLoL Hà Nội 1 ---
Abysmal Sins AbyS TP Hồ Chí Minh 1 ---
killerT.O.P QTV Miền Trung 1 ---
Shost ATP GaTP Đông Nam 4 ---
Osiris God OSR Tây Nam 1 ---
LØK Team LØK Đông Bắc 4 ---
Death Riders DRE Miền Trung 4 ---
BesttSoLo BSL Hà Nội 2 ---
Douma Gaming DMG TP Hồ Chí Minh 1 ---
Hà Nội Elements HNE Hà Nội 1 ---
We Are One WAo Đà Nẵng 1 ---
TeamLeague TL Đông Nam 1 ---
clickNgheAn Pink Miền Trung 1 ---
LiGLegends LiG TP Hồ Chí Minh 3 ---
TheAdvenger TAHT TP Hồ Chí Minh 6 ---
ASSASSINATE ASN Hà Nội 1 ---
Valentino Gaming VAL Đông Bắc 1 ---
Team NQP NQP TP Hồ Chí Minh 1 ---