Tên đội Tên viết tắt Khu vực Thành viên Giải tham gia Gửi đề nghị
Blood rain BLR Đông Bắc 1 ---
NeoCJBlaze NeoCJ Hà Nội 1 ---
CẩmThủyII Club HHNTT Tây Bắc 1 ---
Friends Angels Vn Đông Bắc 1 ---
CHAP CHAP Hà Nội 1 ---
PhanthietKs PBH Tây Nam 1 ---
Five Musketeers F5M Tây Nam 6 ---
ViGorGaming VIG TP Hồ Chí Minh 1 ---
V net Gaming Vnet Tây Nam 1 ---
Save The World STW Hà Nội 1 ---
Fans UUdam FU Đông Bắc 1 ---
Suối Ngô Gamming GSN Tây Nam 1 ---
Fly To LOve FTL Đông Bắc 1 ---
Young Glory YGL Hà Nội 4 ---
No.Fear Chết TP Hồ Chí Minh 1 ---
Taipei Assasin TPA Đông Bắc 1 ---
BuffetedVictory BV Hà Nội 1 ---
HC Online HC TP Hồ Chí Minh 2 ---
Google Power GPow TP Hồ Chí Minh 1 ---
SAJ.Beautiful.911 SAJ91 TP Hồ Chí Minh 6 ---